top of page

Българо-еврейският културен институт, е неправителствена организация, обединяваща хора, които обичат България и същевременно уважават, и ценят приноса на евреите и еврейската общност за развитието ѝ. Те искат да градят търпеливо, с мисъл и обич, вместо да привличат внимание с критики, и обвинения. Предпочитат да имат ясни цели и смисъл в работата си, вместо да налагат клиширани образи, и представи.

Затова ще изследват и популяризират българската история, и култура, както, и приноса на евреите, и еврейската общност за развитието на България;

Ще насърчават родолюбието и опазването на културното наследство, и ще работят за укрепване, и развитие на отношенията между българския, и еврейския народ в сферата на културата и образованието.

Постигането на тези цели ще осъществяват чрез следните дейности:

  • Разработване и прилагане на образователни, и обучителни програми в сферата на историята, културата, образованието, и културно-историческия туризъм;

  • Осъществяване на изследвания в сферата на хуманитарните и социални науки, образованието, икономиката, правото, историята, културата, културно-историческото наследство, и културно-историческия туризъм;

  • Съдействие за развитието на образованието в България на всички нива и подпомагане на образователни, и научни институции в сферата на начално, средно, професионално, и висше образование, както, и на институциите в сферата на ученето през целия живот;

  • Подготвяне, иницииране, създаване и подкрепяне на проекти за насърчаване, и подпомагане на връзките между българския, и еврейския народ;

  • Поддържане на активни контакти с организации в страната и чужбина с цел обмен на информация, развитие на общи проекти, и взаимна подкрепа;

  • Сътрудничества с други неправителствени организации в страната и в чужбина, с държавни, и международни институции, програми, и фондове.

БЕКИ ще си сътрудничи с всички хора, организации и институции, които споделят ценностите, и целите ѝ и са готови да допринасят за осъществяването им.

bottom of page